Dobrodošli v spletni učilnici, namenjeni zaposlenim, mladim in brezposelnim...

O Projektih

     

Predstavitev projekta DialogPlus

Dolg naziv projekta, ki ga Sindikat obrti in podjetništva Slovenije izvaja skupaj z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (vodilni partner), se glasi “Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog.” Ideja o projektu in projektnih vsebinah je rasla nekaj časa, podobno kot zavedanje socialnih partnerjev SOPS in ZDOPS – GIZ, da smo partnerji, sodelavci, kljub temu, da veliko krat stojimo na različnih bregovih, na koncu pa prevlada zavedanje, da je bistveno bolj smiselno – sodelovati, z namenom najti skupno rešitev.

Usposabljanje socialnih partnerjev je pogojeno z aktualnimi razmerami v gospodarstvu in na trgu. Globalizacija zahteva hitro prilagajanje, ne samo z vidika delovanja delodajalcev na trgu,  delavcev, zaposlenih v obrti in podjetništvu, tudi nas – predstavnikov zaposlenih in delodajalcev.

Socialni dialog je eden od stebrov evropskega socialnega modela. V času krize je socialni model tisti, ki je vselej prvi na preizkušnji. Naloga socialnih partnerjev je torej, skozi dousposabljanja, osebnostnega izgrajevanja, pridobivanja kompetenc, videti kar se da široko sliko potreb vseh deležnikov in sprejeti rešitve, ki prinašajo koristi.

To je naloga projekta DialogPlus, ki bo trajal 4. leta in katerega smo pri Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije proaktivno soustvarjali z vodilni partnerjem, hkrati tudi našim socialnim partnerjem, Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Gre za izjemno pomemben projekt, izbrane, tehtno premišljene, ciljno naravnane vsebine, ki bodo zagotovo nadgradile dosedanje razumevanje pomena socialnega dialoga (ne monologa, dialoga!), predvsem pa pomen vseživljenjskega učenja, pa tudi medgeneracijskega prenosa znanja, pridobivanja novih kompetenc, tudi, ali pa predvsem v luči digitalizacije.

Splošni cilj projekta :

– izobraževati in usposobiti zaposlene v organizacijah socialnih partnerjev na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, varnosti in zdravja pri delu, ipd.

-z udeležno na usposabljanjih bodo zaposleni v organizacijah socialnih partnerjev osvojili nove kompetence in utrdili že pridobljene, ki jim bodo pomagale pri uspešnejšem in produktivnejšem sodelovanju z drugimi deležniki na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

-z usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, delodajalcev in brezposlenih o zakonodaji in pravicah iz dela, se bo zvišal nivo splošne usposobljenost vpletenih ter tako pripomogel k preprečevanju nastajanja sporov.

 

Projektne aktivnosti bodo obsegale izvedbo analize s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov in trga dela, izdelavo študije “Izzivi priložnosti in pogoji digitalizacije v vseživljenjskem učenju”, vzpostavitev e-učilnic, izvedba delavnic in izobraževanj, usposabljanje zaposlenih in članov socialnih partnerjev za mirno reševanje sporov (katerega temelj črpamo v naši Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo), različnimi publikacijami, članki in zloženkami.

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije bo svoje aktivnosti in strokovne napore usmeril v reinvesticijo pridobljenih sredstev k zaposlenim v obrti in podjetništvu, saj bomo s tem krepili svojo konkurenčno moč in hkrati zagotavljali varno zaposlitev obstoječim zaposlenim (s tem pa poskrbeli za njihovo socialno varnost).

Ciljno naravnani projekti so v Sloveniji prej izjema kot pravilo. Vendar je na tem mestu treba poudariti, da v SOPS vselej izbiramo in izberemo partnerje oz. partnerji nas, za katere vemo, da odgovorno ravnajo s sredstvi, da je med nami zaupanje v to, da bomo zadeve izpeljali sto odstotno in da bomo na nacionalni ravni, učinke projektov videli in občutili. Vsi projekti, v katerih je doslej SOPS sodeloval, skupaj z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, so bili deležni priznanj na najvišji ravni, v luči transparetnosti, korektnosti izvedbe, dodano vrednostjo in angažiranjem zaposlenih pri delu na projektu.

Gre za zahteven 4. leta trajajoč projekt, vendar bodo zahtevnosti primerni tudi rezultati.

Spletna stran evropske kohezijske politike : www.eu-skladi.si

Spremljajte nas in naše delo.

Projekt  „DialogPlus – Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog”, delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS

 

                       

Predstavitev projekta KRUSPOP

Sindikat obrti in podjetništva je skupaj z Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije pridobil projekt z naslovom »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva (KRUSPOP)«. Projekt sodi v okvir javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter traja od decembra 2017 do septembra 2021.

Vodilni partner projekta je Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pa sodeluje kot projektni partner. SOPS bo izvajal lastne aktivnosti, ki bodo trajale 4. leta, hkrati pa nudil pomoč pri izvedbi aktivnosti projektnemu partnerju OZS.

Namen projekta je:

krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev pri oblikovanju javnih politik trga dela in pri vodenju učinkovitega socialnega dialoga;

dvig kompetenc pri krepitvi pravne države in pravne stroke socialnih partnerjev;

krepitev vloge socialnih partnerjev na področju oblikovanja javnih politik trga dela, vseživljenjskega učenja, mobilnosti delavcev, varnosti in zdravja pri delu, medgeneracijskega sodelovanja in

krepitev vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

 

Ključni cilj projekta je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. V času izvajanja projektnih aktivnosti in v okviru projektnih partnerstev morajo biti doseženi naslednji rezultati:

uspešno zaključena usposabljanja, v katera so se vključili zaposleni v organizacijah socialnih partnerjev;

povečana usposobljenost zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.

 

Projekt bo s svojimi aktivnostmi sledil namenu in ciljem javnega razpisa na več načinov:

  1. Na podlagi analize normativnega okolja za področje obrti in podjetništva (trga dela, čezmejnega opravljanja storitev, gospodarskega in davčnega področja ter posameznih dejavnostih) bodo pripravljeni in predstavljeni ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tudi s ciljem ohranjanja in nastajanja novih delovnih mest.

 

  1. Za krepitev sodelovanja med socialnimi partnerji na ravni EU bomo izvedli študijske obiske (Malta, Nizozemska), ki bodo pripomogli k izmenjavi izkušenj in dobrih praks med socialnimi partnerji iz Slovenije in tujine na področju trga dela, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju pri prenosu lastništva podjetja na naslednike. Na podlagi tujih dobrih praks bomo pripravili primerjalno študijo in priročnik za uspešen prenos lastništva podjetja na naslednike ter vzpostavili celovit spletni portal z informacijami za medgeneracijsko podjetništvo.

 

  1. V luči vseživljenjskega učenja, bo projekt usmerjen v usposabljanje in izobraževanje socialnih partnerjev s področja krepitve mehkih veščin: komunikacija in javno nastopanje, vodenje in motivacija ter pogajanja, kar bo prispevalo k izboljšanju socialnega dialoga in dvigu njihovih kompetenc za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik. Uporaba pridobljenih znanj bo potekala v procesu vodenja socialnega dialoga na vseh ravneh v Sloveniji (državni, panožni, podjetniški) in na ravni EU. Na tak način bomo s projektom krepili vlogo socialnih partnerjev na omenjenih področjih.

 

  1. V okviru projekta se bodo izvajala tudi stalna strokovna usposabljanja socialnih partnerjev in širše ciljne skupine na izbranih strokovnih področjih, povezanih s politiko trga dela, kot so: usposabljanja o pomembnosti socialnega dialoga, čezmejno izvajanje storitev, atipične oblike dela, nadalje s področja delovnega prava, varnosti in zdravja pri delu, računalništva, pomena vseživljenjskega učenja, (samo)zaposlitvenih možnosti, medgeneracijskega sodelovanja, položaju žensk na trgu dela, kako začeti podjetniško pot, kako biti proaktiven del družbe.

Za povečanje usposobljenosti socialnih partnerjev o pravu EU s področja zaposlovanja, evropskega socialnega partnerstva, evropskega delovnega prava ter postopkih za varstvo pravic pred evropskim sodiščem se bomo udeležili dveh študijskih obiskov institucij EU in Sveta Evrope.

 

V projektu se bomo osredotočili na ciljne skupine, kot so zaposleni pri socialnih parterjih, delodajalci, družinski člani v podjetjih, sindikalni zaupniki, sindikati, delavci, brezposelni, mladi in strokovna javnost.

 

Sindikat obrti in podjetništva bo izvedel obilo različnih delavnic, pripravil webinarje, izvedel in sooblikoval študijske obiske v tujini, informiral javnost o izvedbi projekta, analiziral učinke projektnih aktivnosti, vodil PR projekta ( v okviru lastnih aktivnosti), izobraževal in dousposabljal zaposlene pri GO SOPS in člane GO SOPS, izvajal aktivnosti pridobivanja kompetenc zaposlenih v obrti in podjetništvu, ipd.

Verjamemo, da so projektna partnerstva, ki so hkrati tudi socialna partnerstva, najproduktivnejša in prinašajo bistveno dodano vrednost pri izgradnji zaupanja med akterji, prinašajo dobre rezultate na nacionalni ravni, predvsem pa lahko tako skupaj, skozi dlje časa trajajoče aktivnosti, identificiramo probleme na lokalnih ravneh in skupaj, s konsenzom poiščemo ustrezne rešitve, ki se kasneje lahko implementirajo na nacionalni ravni in so v korist vseh.

 

Spletna stran evropske kohezijske politike : www.eu-skladi.si

Projekt  KRUSPOP – »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Maja Rigač (OZS), Ana Čermelj (SOPS)